Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Informacja o podatkach i opłatach 

informacja dotycząca 2016 roku czytaj tutaj PDF

Prezydent Miasta Kalisza informuje, że w 2015 roku będą obowiązywać następujące uchwały podatkowe:

* uchwała Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7084),

* uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2833),

* uchwała Nr XLVI/630/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2835),

* uchwała Nr XLVI/629/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2834),

* uchwała Nr XLI/554/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7083),

* uchwała Nr XVI/256/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej - tekst jednolity ww. uchwały został ogłoszony w drodze obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz 6914,

* uchwała Nr XLIII/594/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 745)

* uchwała Nr XLV/622/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2109),

* uchwała Nr XLIII/692/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 5781),

* uchwała Nr XVI/251/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2007 r. Nr 202, poz. 4672),

* uchwała Nr XVI/257/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych - tekst jednolity ww. uchwały został ogłoszony w drodze obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz 6183,

* uchwała Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008 r. Nr 83, poz. 1627),

* uchwała Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 135, poz.2172),

* uchwała Nr XXXI/437/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

* uchwała Nr XLVI/627/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2832),

* uchwała Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 348, poz. 6046),

* uchwała Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 224, poz. 3591),

* uchwała Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
- tekst jednolity ww. uchwały został ogłoszony w drodze obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 5075,

* uchwała Nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone kompostowanie odpadów zielonych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4433),

* uchwała Nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 4434),

* uchwała Nr XLIII/593/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości odatku od nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 743)

* uchwała Nr XXX/404/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz.784)

Ww. uchwały są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu www.bip.kalisz.pl (zakładka: Uchwały i obwieszczenia Rady Miejskiej).

Jednocześnie informuję, że w 2015 roku w zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje wzór deklaracji określony w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

Termin składania deklaracji:

·  na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia 2015 r.,

·  na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2015 r.,

·  na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2015 r.,

·  na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2015 r.,

·  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Termin składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji na podatek rolny oraz na podatek leśny przez osoby fizyczne:

·  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Osoby fizyczne są obowiązane do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

            Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych należy dokonywać:

-  na indywidualny numer rachunku bankowego lub

-  na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu:

mBank SA nr 45 114019930000550235001007

lub w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Ratusz, Główny Rynek 20

- w terminie:

·  do dnia 15 każdego miesiąca 2015 r., a za styczeń do dnia 31 stycznia 2015 r. (podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,

·  do dnia 15 każdego miesiąca 2015 r. (podatek leśny - osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,

·  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2015 r. (podatek rolny osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,

·  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2015 r. (podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne) – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,

·  do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2015 r. (podatek od środków transportowych).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:

-  na indywidualny numer rachunku bankowego lub

-  na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu:

mBank SA nr 50 114019930000550235001014

lub w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Ratusz, Główny Rynek 20 - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wzory formularzy deklaracji i informacji są dostępne na stronie internetowej (zakładka: pliki do pobrania) oraz w Urzędzie Miejskim w Kaliszu – Biuro Obsługi Interesantów,
ul. Tadeusza Kościuszki 1a 62-800 Kalisz.

Ww. deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz lub złożyć
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (stanowisko nr 26 lub 27).


Data ostatniej aktualizacji: 02 stycznia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.6.2014
informację wytworzyła: Krystyna Frąckowiak - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego
archiwum:
Informacja o uchwałach podatkowych w roku 2014

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 377 049 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 09 grudzień 2016 o godz. 10:35   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl