Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejElektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Upływa termin opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalonych z bonifikatą 95%


grafika bonifikata procentowa Prezydent Miasta Kalisza przypomina, że dnia 31.12.2019 r. upływa termin wniesienia opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalonych z bonifikatą 95%,
na podstawie uchwały NR VI/63/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących wlasność Miasta Kalisza. W roku 2020 bonifikata wynosić będzie 85%.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798021

Informację wytworzył:    Grzegorz Kulawinek Data wytworzenia:   2019-11-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-25
Na stronie biuletynu od:   2019-11-25   do   2019-12-31
Na podstawie:   e-mail


Opłata za gosopodarowanie odpadami komunalnymi


kosz na śmieci Wysokość stawek od dnia 1 września 2019 r.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 40,00 zł miesięcznie.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 23,00 zł miesięcznie.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Termin płatności
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOK). W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797584

Informację wytworzył:    Krystyna Frąckowiak Data wytworzenia:   2019-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-10
Na stronie biuletynu od:   2019-09-10   do   2020-10-10
Na podstawie:   WF-RWPIO.144.3.2019


Monitoring Wizyjny Urzędu Miasta Kalisza


Monitoring wizyjny w Urzędzie Miasta Kalisza

Informacja dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza. Informacja dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza - pobierz plik

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Kalisza. - pobierz plik

Rozmieszczenie punktów kamerowych w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta Kalisza. Rozmieszczenie punktów kamerowych w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta Kalisza. - pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797577

Informację wytworzył:    Marcin Pługowski Data wytworzenia:   2019-09-09
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-09-09
Na stronie biuletynu od:   2019-09-09   do   2019-12-31
Na podstawie:   e-mail


Zmiana organizacji pracy Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury


Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza informuje,
że z dniem 1 lipca 2019 r. nastąpi zmiana organizacji pracy wydziału. W związku z powyższym pracownicy na stanowiskach do spraw wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz na stanowiskach do spraw wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę (pokoje nr: 41, 42 i 46), obsługiwać będą interesantów we wtorki i czwartki od godz. 12.00 do godz. 15.30, a w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797085

Informację wytworzył:    Zofia Radziszewska Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-14
Na stronie biuletynu od:   2019-06-14   do   2022-06-28
Na podstawie:   e-mail


Nieodpłatna Pomoc Prawna


Nieodpłatna pomoc prawna Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2019 r.
1)Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a pok. 13 - dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa
2) Lokal przy ul. Górnośląskiej 10 nr 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
4) Lokal przy ul. Podgórze 2 – 4 dyżury pełnią radcy prawniod poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796437

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-25
Na stronie biuletynu od:   2019-02-25   do   2020-02-25
Na podstawie:   e-mail


Procedura postępowania z bydłem w razie zaistnienia potrzeby uboju z konieczności.


Bydło - badania Ulotka informacyjna dla rolników, w której opisana jest procedura postępowania z bydłem w razie zaistnienia potrzeby uboju z konieczności. ulotka dla rolnikiów - format PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796283

Informację wytworzył:    Joanna Wróbel Data wytworzenia:   2018-02-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-02-04
Na stronie biuletynu od:   2019-02-04   do   2020-02-04
Na podstawie:   e-mail


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności


Twoje zdanie - badania Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Zakres zbieranych informacji: - Aktywność ekonomiczna ludności według płci, wieku i wykształcenia - Liczba i struktura pracujących - Bezrobotni wg cech kwalifikacyjno-zawodowych - Przyczyny braku aktywności zawodowej, metody i czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne Metoda badania: - Wywiad osobisty - Wywiad telefoniczny Dane osobowe zebrane w badaniach: 1) są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2) są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Tożsamość ankietera: Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Poznaniu pod numery: tel.: 61 27 98 302, 61 27 98 356. Gdzie można znaleźć wyniki badań: Wyniki badań ankietowych publikowane są w wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne rocznikach statystycznych i publikacjach tematycznych. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu stat.gov.pl | poznan.stat.gov.pl Zapraszamy do Informatorium Statystycznego tel. 61 27 98 320 61 27 98 323 Termin badania: Cały rok

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796149

Informację wytworzył:    Aleksander Góral Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-01-09
Na stronie biuletynu od:   2019-01-09   do   2020-01-09
Na podstawie:   WO.210.0048.2018


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


woda szczegóły w załączonym pliku:
Pobierz REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE KALISZA.pdf

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796030

Informację wytworzył:    Joanna Hofman Data wytworzenia:   2018-12-17
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-12-17
Na stronie biuletynu od:   2018-12-17   do   2019-12-17
Na podstawie:   WO.210.0052.2018


unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych


logo Szanowni Państwo !

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Urzędzie Miasta Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mail: ido@um.kalisz.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Prezydenta Miasta Kalisza. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie przez Prezydenta Miasta Kalisza wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Prezydent Miasta Kalisza wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794880

Informację wytworzył:    Marcin Pługowski Data wytworzenia:   2018-05-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-25
Na stronie biuletynu od:   2018-05-25   do   2021-05-25
Na podstawie:   ABI.142.0001.2018

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 18 marca 2019 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 074 949 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 06 grudzień 2019 o godz. 04:12   kontakt: agoral@um.kalisz.pl