Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Dyżury urzędników wyborczych powołanych w Mieście Kalisz:
Urząd Miasta Kalisza - Villa Calisia, Al. Wolności 4
Marek Cichy oraz Andrzej Grudziński przyjmują we wtorki w godz. 13.30-15.30

Elektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Zagrożenie wystąpienia suszy


Taryfy PWiK W związku z zagrożeniem wystąpienia suszy na terenie Miasta Kalisza rolnicy mogą zgłaszać uszkodzone uprawy w celu oszacowania strat na wnioskach, które są do pobrania u Sołtysów, w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza Główny Rynek 20, I piętro pok. 29 lub 32 oraz na stronie bip.kalisz.pl
Wniosek należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Kalisza Główny Rynek 20, I piętro pok. 32 (Sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).
Jednocześnie informuje się, że zgłaszana uprawa nie może być zebrana lub usunięta przed przybyciem Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Pobierz wniosek

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795097

Informację wytworzył:    Maria Młynek Data wytworzenia:   2018-06-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-29
Na stronie biuletynu od:   2018-06-29   do   2018-12-31
Na podstawie:   e-mail


Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw


konsultacje społeczne Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Kalisza!

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Miasta Kalisza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw, określających organizację i zakres ich działania.

Celem konsultacji jest zapoznanie Mieszkańców z projektami statutów oraz poznanie opinii, propozycji i uwag Mieszkańców w zakresie proponowanych projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 21 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. Szczegółowe ich zasady określa zarządzenie Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw, stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

Szczególnie serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Villi Calisia przy Al. Wolności 4 w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 17:00.
Zapraszamy!

Pobierz pliki
Klauzula informacyjna:

Administratorem przekazanych w niniejszym wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw zgodnie z uchwałą nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza oraz zarządzeniem nr 373/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – osiedli i sołectw (ustalenie prawa wzięcia udziału w konsultacjach).

W związku z przekazaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzi, że dane są niepoprawne lub niekompletne, ma prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony Administratora ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane po załatwieniu sprawy przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794973

Informację wytworzył:    Elżbieta Pastuszak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-13
Na stronie biuletynu od:   2018-06-13   do   2021-06-13
Na podstawie:   e-mail


Taryfy PWiK sp. z o.o.


Taryfy PWiK Taryfy wody PWiK sp. z o.o. na okres 11.06.2018 - 10.06.2021
pobierz plik z nowymi taryfami

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794952

Informację wytworzył:    Joanna Hofman Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-08
Na stronie biuletynu od:   2018-06-08   do   2021-06-10
Na podstawie:   D2018.06.01166.JH


Komunikat Krajowego Biura Wyborczego


komunikat komisarza wyborczego Komunikat Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. Podaje się do publicznej wiadomości, że Urzędnikami wyborczymi powołanymi w Mieście Kalisz są:
Marek Włodzimierz Cichy oraz
Andrzej Eugeniusz Grudziński

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794930

Informację wytworzył:    Agnieszka jakubowska Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-06-04
Na stronie biuletynu od:   2018-06-04   do   2021-06-04
Na podstawie:   DKL-0713-66/18


unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych


logo Szanowni Państwo !

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Urzędzie Miasta Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mail: ido@um.kalisz.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Prezydenta Miasta Kalisza. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie przez Prezydenta Miasta Kalisza wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Prezydent Miasta Kalisza wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794880

Informację wytworzył:    Marcin Pługowski Data wytworzenia:   2018-05-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-25
Na stronie biuletynu od:   2018-05-25   do   2021-05-25
Na podstawie:   ABI.142.0001.2018


Komunikat Komisarza Wyborczego


komunikat komisarza wyborczego KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I i II z dnia 16 maja 2018 r. W SPRAWIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AGITACJI WYBORCZEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KAMPANII WYBORCZEJ
Pobierz komunikat z 16 maja 2018 r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794835

Informację wytworzył:    Anna Krysicka Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-17
Na stronie biuletynu od:   2018-05-17   do   2021-05-17
Na podstawie:   e-mail


Ważna informacja dla przedsiębiorców


INFORMACJA INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU NUMERU PESEL WE WPISIE W CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorco, zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. W związku z powyższym koniecznym jest uzupełnienie brakującego numeru PESEL we wpisie w CEIDG do dnia 19 maja 2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62-5049746, mail wso@um.kalisz.pl, osobiście w Urzędzie Miasta w Kaliszu przy ul. T. Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko 25.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794767

Informację wytworzył:    Wydział Spraw Obywatelskich Data wytworzenia:   2018-05-07
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-07
Na stronie biuletynu od:   2018-05-07   do   2021-05-25
Na podstawie:   e-mail


Uchwały Antysmogowe


1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE jakosc powietrza to jakosc zycia Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje: W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Departament Środowiska, tel. 61 626 64 00, e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794763

Informację wytworzył:    Marta Okrasa Data wytworzenia:   2018-04-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-01
Na stronie biuletynu od:   2018-05-01   do   2019-05-25
Na podstawie:   e-mail


Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych W Urzędzie Miasta Kalisza funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794764

Informację wytworzył:    Wydział Administracyjno Gospodarczy Data wytworzenia:   2015-06-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-05
Na stronie biuletynu od:   2018-04-05   do   2021-05-25
Na podstawie:   e-mail


Zmiany w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych


Zmiany w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuję, że na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed 19 maja 2016r. zostały zobowiązane do dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Zgodnie z tym, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane dokonać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 19 maja 2018r., wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. W związku z powyższym zapisem informuję, że w przypadku nie przedłożenia Prezydentowi Miasta Kalisza dokumentów, o których mowa w art. 40 ust. 5 ww. ustawy, Stowarzyszenia zostaną rozwiązane z mocy prawa. W załączeniu dostępny jest wyciąg z ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w zakresie działania stowarzyszeń zwykłych.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794464

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2018-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-19
Na stronie biuletynu od:   2018-03-19   do   2021-03-19
Na podstawie:   


Zmiany w wydawaniu kart


Kaliska Karta Mieszkańca Rzeczy Znalezionych Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku wprowadzającej „Kaliską Kartę Mieszkańca”, nie będą przyjmowane wnioski o wydanie „Karty Kalisz Rodzina 3+” na dotychczasowych zasadach. Karty dla rodzin 3+ będą wydawane od przyszłego miesiąca w Punkcie Obsługi Klienta KLA ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) po wcześniejszym złożeniu wniosku. Szczegółowych informacji na ten temat udziela p. Martyna Kowalska, nr tel. 62 504 97 86, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki1a, pokój 302 Za utrudnienia przepraszamy.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794352

Informację wytworzył:    Martyna Kowalska Data wytworzenia:   2018-03-01
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-02
Na stronie biuletynu od:   2018-03-02   do   2021-04-20
Na podstawie:   e-mail


Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodplatna pomoc prawna Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2018 r.
1) Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a
pok. 13 - dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa

2) Lokal przy ul. Górnośląskiej 10 nr 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

4) Lokal przy ul. Polnej 29 (wejście od ul. Legionów ) dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794064

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2018-01-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-04
Na stronie biuletynu od:   2018-01-04   do   2019-01-04
Na podstawie:   e-mail


Zmiana numeru rachunku bankowego


numer W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Kalisza, począwszy od 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych


Wykaz rachunków bankowych do pobrania

Szczegółowe informacje o rachunkach bankowych

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794033

Informację wytworzył:    Wydział Finansowy - Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Data wytworzenia:   2017-12-29
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-29
Na stronie biuletynu od:   2017-12-29   do   2018-12-29
Na podstawie:   WF-RRD.1430.1.2017.


Rejestr wyborców


Ulotka informacyjno-edukacyjna dotyczące popularyzacji instytucji rejestru wyborców, Ulotka w formacie PDF Pobierz ulotkę w postaci PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792157

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-01-13
Na stronie biuletynu od:   2017-01-13   do   2019-01-13
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 14 lutego 2018 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 854 317 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 09 grudzień 2018 o godz. 22:59   kontakt: agoral@um.kalisz.pl