Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Przypomnienie - termin - zezwolenie na alkohol


Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 31 stycznia br. (wtorek) mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych – zezwolenia A,B,C) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W przypadku niedopełnienia w ww. terminie obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 157,50 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 157,50 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 630,00 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W przypadku niedopełnienia do 31 stycznia br. obowiązku dokonania opłaty – 1 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1804676           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804676Drukuj ogłoszenie 1804676

Informację wytworzył:    Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:   2023-01-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-25
Na stronie biuletynu od:   2023-01-25   do   2023-02-17
Na podstawie:   e-mail


Zakup preferencyjny węgla


Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Miasto Kalisz informuje o kontynuacji zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 30 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804539Drukuj ogłoszenie 1804539

Informację wytworzył:    Dariusz Janiak Data wytworzenia:   2023-01-05
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-05
Na stronie biuletynu od:   2023-01-05   do   2023-04-30
Na podstawie:   WGOŚ.6226.01.0047.2022


Uwaga - Nowe rachunki bankowe


Od 01.01.2023 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Kalisza.
Wykaz rachunków dostępny na stronie www.bip.kalisz.pl od 02.01.2023 roku w zakładce "Rachunki bankowe".

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804505Drukuj ogłoszenie 1804505

Informację wytworzył:    Agnieszka Gościńska Data wytworzenia:   2022-12-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-30
Na stronie biuletynu od:   2022-12-30   do   2023-12-30
Na podstawie:   e-mail


Wysokość cen i opłat za usługi "Czyste miasto Czysta gmina" od 1 stycznia 2023 r.


Wysokość cen i opłat za usługi "Czyste miasto Czysta gmina" od 1 stycznia 2023 r. http://czystemiasto.pl/files/uchwaly/2022/73.pdf

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1804296           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804296Drukuj ogłoszenie 1804296

Informację wytworzył:    Jan Kłysz Data wytworzenia:   2022-11-17
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-15
Na stronie biuletynu od:   2022-11-23   do   2023-12-23
Na podstawie:   e-mail


Informacja o stanowisku kaliskiego samorządu w sprawie kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego


Szanowni Państwo,w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego dla budowy linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz - Pleszew – Poznań przedstawiam w załącznikach uwagi Miasta Kalisza do zaprezentowanych przez Państwa wariantów linii kolei dużych prędkości na obszarze Kalisza oraz propozycje ich najbardziej optymalnego, naszym zdaniem, przebiegu.

Miastu Kalisz zależy bowiem na wypracowaniu takiego przebiegu linii kolei dużych prędkości, który z jednej strony będzie dla miasta dużym impulsem rozwojowym, z drugiej natomiast w możliwie największym stopniu ograniczy ewentualne wywłaszczenia i wyburzenia nieruchomości, których perspektywa rodzi ogromne, w pełni zrozumiałe, emocje i protesty mieszkańców.

Obecnie żaden z czterech zaproponowanych na stronie cpk.pl wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości przez Kalisz nie jest możliwy do zaakceptowania. Możliwa jest jednak ich modyfikacja w taki sposób, aby zachować spójność urbanistyczną miasta, ograniczyć wywłaszczenia i wyburzenia do minimum i jednocześnie efektywnie zlokalizować dworzec, który pozwoli pasażerom w pełni wykorzystać potencjał kolei dużych prędkości.

Uprzejmie proszę o pozytywne odniesienie się do przedłożonych uwag i propozycji.Pismo Prezydenta Miasta Kalisza do spółek CPK i BFF wraz z sugerowanymi uwagami czytaj

Czytaj również na Portalu Miasta Kalisza https://www.kalisz.pl
Z wyrazami szacunku

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/-/
Krystian Kinastowski


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804235Drukuj ogłoszenie 1804235

Informację wytworzył:    Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2022-11-10
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-10
Na stronie biuletynu od:   2022-11-10   do   2023-11-10
Na podstawie:   


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   


Powołany Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza


Ratusz - choinka Informujemy, że Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył na funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza pana Janusza Sibińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Kontakt do koordynatora:
• telefon: +48 62 7654486
• e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl


Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.);
- Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800521Drukuj ogłoszenie 1800521

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2021-02-03
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2023-02-03
Na podstawie:   e-mail


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 18 maja 2022 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 584 806 razy, aktualnie na stronie przebywa: 39 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 31 stycznia 2023 o godz. 17:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl