Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Mija termin trzeciej raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.


Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 30 września br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W przypadku niedopełnienia do 30 września br. obowiązku dokonania opłaty - 3 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803936Drukuj ogłoszenie 1803936

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2022-09-13
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-14
Na stronie biuletynu od:   2022-09-14   do   2022-10-01
Na podstawie:   WSSM.7340.5.9.2022


Dodatek węglowy – Można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.


zdjęcie węgla 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym, natomiast 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Regulują one zasady wypłacania świadczenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się: 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Te złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatek węglowy wypłacony zostanie najpóźniej miesiąc od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Mieszkańcy Kalisza mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego:
- osobiście w Biurze Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1A,
- wrzucić do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A
- wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Kalisza Biuro Świadczeń Rodzinnych, 62-800 Kalisz ul. Kościuszki 1A
- drogą elektroniczną za pomocą platformy elektronicznej E-PUAP

Pobierz wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803774Drukuj ogłoszenie 1803774

Informację wytworzył:    Juliusz Kowalczyk Data wytworzenia:   2022-08-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-18
Na stronie biuletynu od:   2022-08-18   do   2022-12-31
Na podstawie:   www.kalisz.pl


Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki został przeniesiony


grafika koperty Informujemy, że Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza został przeniesiony do budynku ratusza, Główny Rynek 20, III piętro,
p. 59, nr tel. 62 7654377 (Naczelnik WKST),
p. 55, nr tel. 62 7654359 (stanowisko ds. ochrony zabytków, ds. upamiętniania wydarzeń i miejsc pamięci),
p. 57, nr tel. 62 5049709 (sekretariat, stanowisko ds. ekonomicznych, ds. kultury i sztuki),
p. 58, nr tel. 62 5049709 (stanowisko ds. kultury i turystyki, ds. kultury i sztuki).
Część wydziału, zajmująca się sportem, pozostała w budynku Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1 A,
w pok. nr 313, nr tel.62 5049701 (Z-ca Naczelnika WKST),
p. 311, nr tel. 62 5049705 (stanowisko ds. kultury fizycznej, ds. ekonomicznych),
p. 312, nr tel. 62 5049704.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803643Drukuj ogłoszenie 1803643

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2022-07-21
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-21
Na stronie biuletynu od:   2022-07-21   do   2022-09-30
Na podstawie:   e-mail


Informacja na temat zwierząt pochodzących z Ukrainy.


Informacja na temat zwierząt pochodzących z Ukrainy.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1803056           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803056Drukuj ogłoszenie 1803056

Informację wytworzył:    Edward Sadowski Data wytworzenia:   2022-04-06
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-06
Na stronie biuletynu od:   2022-04-06   do   2022-12-31
Na podstawie:   WGOŚ.6140.0008.2022


Nabór wniosków - wsparcie osób niepełnosprawnych - „Aktywny Samorząd”


Logo MOPS i PFRON Trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON

Modułu I od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.
Modułu II od dnia 01 marca 2022r. do dnia 31 marca 2022r. (na rok akademicki 2021/2022)
oraz od dnia 12 września 2022r. do dnia 10 października 2022r. (na rok akademicki 2022/2023)

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1802858           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802858Drukuj ogłoszenie 1802858

Informację wytworzył:    Iwona Niedźwiedź Data wytworzenia:   2022-03-07
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-09
Na stronie biuletynu od:   2022-03-10   do   2022-12-31
Na podstawie:   MOPS-DPN.42115.2022.JS


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   


Powołany Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza


Ratusz - choinka Informujemy, że Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył na funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza pana Janusza Sibińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Kontakt do koordynatora:
• telefon: +48 62 7654486
• e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl


Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.);
- Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800521Drukuj ogłoszenie 1800521

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2021-02-03
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2023-02-03
Na podstawie:   e-mail


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 18 maja 2022 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 630 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl