Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Stan załatwianych spraw w Urzędzie Miasta Kalisza

Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.URZĄD MIASTA KALISZA - Ratusz, Główny Rynek 20KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - 1 piętro

tel.+ 48 62 7654427

Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy promocja miasta, współpraca międzynarodowa, upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej Prezydenta i Wiceprezydentów.

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego - parter tel. +48 62 7654415

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego zajmuje się prowadzeniem w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Stanowisko pracy ds. kontroli - parter tel.+ 48 62 7654413, 7654416

Stanowisko pracy ds. kontroli zajmuje się kontrolą komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza, na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli

Inspektor Ochrony Danych - 2 piętro
tel. +48 515804353

Inspektor Danych Osobowych odpowiada za zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów o ochronie danych osobowych.Wydział Organizacyjny - 2 piętro
tel.+ 48 62 7654312, -341

Wydział prowadzi sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi obywateli w zakresie skarg, wniosków i odwołań, sprawy osobowe pracowników oraz obsługi informatycznej Urzędu.Wydział Administracyjno-Gospodarczy - 2 piętro
tel.+ 48 62 7654369

Wydział Administracyjno – Gospodarczy gospodaruje mieniem Urzędu, prowadzi sprawy jego zabezpieczenia, sprawy zaopatrzenia materiałowo – technicznego Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.Wydział Finansowy - parter
tel. +48 62 7654330

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miasta Kalisza wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - 2 piętro
tel. +48 62 7654378

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki - 3 piętro
tel. +48 62 5049709

stanowisko ds. kultury fizycznej - ul. Kościuszki 1a - 3 piętro,
tel. + 48 62 5049705

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta działającymi w zakresie kultury i sztuki oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowym.Wydział Gospodarowania Mieniem - 3 piętro
tel. +48 62 7654396

Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta, wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i przystępowania do spółek prawa handlowego oraz zbywania udziałów, tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków samorządowych , a także nadzorowanie podmiotów dysponujących mieniem Miasta.Biuro Budżetu i Analiz - parter
tel. +48 62 7654327

Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 1 piętro
tel. +48 62 7654404

Stanowisko pracy – Energetyk Miejski – Koordynator PGN - parter
tel. +48 62 7654345

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, koordynacja i nadzorowanie działań w zakresie polityki energetycznej oraz promowaniem i rozwojem elektromobilności w Mieście, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.Biuro Radców Prawnych - 2 piętro
tel. +48 62 7654374 - Ratusz;
tel. +48 62 7654447 - ul. Kościuszki 1a - 4 piętro

Biuro prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i komórek organizacyjnych Urzędu.>


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Jasna 2Wydział Edukacji - 1 piętro
tel. +48 62 3666602

Wydział zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.Wydział Geodezji i Kartografii 2 i 3 piętro
tel. +48 62 3666613

  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
    tel.+ 48 62 3666618

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych a także standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.


URZĄD MIASTA KALISZA - Villa Calisia, Al. Wolności 4Kancelaria Rady Miasta - 1 piętro
tel. +48 62 7654349

Wydział wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.Wydział Geodezji i Kartografii - wieloosobowe stanowisko pracy ds. GIS

tel. +48 62 5049721


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Kościuszki 1aWydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - 1 piętro
tel. +48 62 7654448

Referat ds. mieszkaniowych - tel. +48 62 7654477

Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe, sprawy związane z realizacją zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - BOI
tel. +48 62 5049788

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.

I piętro

Referat Komunikacji Miejskiej - +48 62 5049795, +48 62 5049770, + 48 62 5049758

Referat Licencji i Kontroli - +48 62 5049736


Wydział Strategii i Rozwoju - 3 piętro
tel. +48 62 7654490, +48 62 7654338

Referat - Biuro Rewitalizacji - Ratusz, Główny Rynek 20, parter, +48 62 7654368

Wydział Strategii i Rozwoju prowadzi działania związane z przygotowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Miasta, partnerstwem publicznego – prywatnym (PPP), pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza.Wydział Rozbudowy Miasta - 4 piętro
tel. +48 62 7654431, +48 62 7654422

Wydział Rozbudowy Miasta koordynuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów wraz z ich uzbrojeniem dla potrzeb inwestycji budowlanych, planuje inwestycje miejskie finansowane z budżetu oraz z udziałem środków pozabudżetowych, opracowuje analizy i oceny realizacji tych inwestycji, realizuje inwestycje dla których nie ustalono odrębnego inwestora, koordynuje i monitoruje przygotowywanie i realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - 4 piętro
tel. +48 62 7654436,

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania z zakresu: ochrony ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, w zakresie bezpieczeństwa, a także sprawy organizacji imprez masowych.Urząd Stanu Cywilnego - BOI
tel.+ 48 62 5049 -782, -783

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane ze zdarzeniami stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.Biuro Świadczeń Rodzinnych - parter
tel. +48 62 7654429, -493, -491,
     + 48 62 5049 -752, -754

Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, w których wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń zostały złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, tj. do 31 grudnia 2021 r., jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, świadczeń dobry start przysługujących z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, roku szkolnego 2019/2020, roku szkolnego 2020/2021, dodatków osłonowych.Miejski Rzecznik Konsumentów - parter tel. +48 62 7654323

Miejski Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentówStanowisko pracy ds. zamówień publicznych - 4 piętro
tel. +48 62 7654445

Komórka zajmuje się zabezpieczeniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i pełni funkcję doradczą w tym zakresie.Stanowisko pracy ds. bhp - parter
tel. + 48 62 5049750

Do zadań Komórki należy czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - 4 piętro
tel. +48 627654437

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Poznańska 183-185


Biuro Cmentarza Komunalnego tel. +48 62 7671680

Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Warszawska 95

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt, tel. +48 62 7513525

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 408 888 razy, aktualnie na stronie przebywa: 11 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 07 grudnia 2023 o godz. 02:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl