Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Stan załatwianych spraw w Urzędzie Miasta Kalisza

Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.URZĄD MIASTA KALISZA - Ratusz, Główny Rynek 20Biuro Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej - I piętro
tel.+ 48 62 7654331, 5049778

Do Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej należy koordynacja i monitorowanie przygotowywania i realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów.Biuro Komunikacji Społecznej - I piętro

tel. +48 62 7654468

Do zakresu działania Biura Komunikacji Społecznej należy upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji.Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego - parter

tel. +48 62 7654415

Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego zajmuje się prowadzeniem w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.Stanowisko pracy ds. kontroli - parter

tel.+ 48 62 7654413, 7654416

Stanowisko pracy ds. kontroli zajmuje się kontrolą komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza, na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli.Stanowisko pracy – Energetyk Miejski – Koordynator PGN - parter

tel. +48 62 7654345

Stanowisko pracy – Energetyk Miejski – Koordynator PGN koordynuje i nadzoruje działania w zakresie polityki energetycznej w Mieście.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - II piętro
tel. +48 62 7654356

Administrator Bezpieczeństwa Informacji odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.Wydział Organizacyjny - II piętro
tel.+ 48 62 7654312, -341

Wydział prowadzi sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, obsługi obywateli w zakresie skarg, wniosków i odwołań, sprawy osobowe pracowników oraz obsługi informatycznej Urzędu.Wydział Administracyjno-Gospodarczy - II piętro
tel.+ 48 62 7654369

Wydział gospodaruje mieniem Urzędu i prowadzi sprawy jego zabezpieczenia oraz sprawy zaopatrzenia materiałowo - technicznego Rady, Prezydenta i wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, a także zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu.Wydział Finansowy - parter
tel. +48 62 7654330

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miasta wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - II piętro
tel. +48 62 7654378

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.Wydział Gospodarowania Mieniem - III piętro
tel. +48 62 7654396

Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta, a także nadzorowanie podmiotów dysponujących mieniem Miasta..Biuro Nadzoru Właścicielskiego - I piętro
tel. +48 62 7654344

Do Biura Nadzoru Właścicielskiego należy wykonywanie zadań w zakresie tworzenia, przystępowania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz zbywania udziałów, tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków samorządowych

Wydział Geodezji i Kartografii - III piętro
tel. +48 62 7654385

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostepnianie baz danych a także standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw zwiaząnych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.Biuro Budżetu i Analiz - parter
tel. +48 62 7654327

Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - I piętro
tel. +48 62 7654404

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.Biuro Radców Prawnych - II piętro
tel. +48 62 7654374 - Ratusz;
tel. +48 62 7654447 - ul. Kościuszki 1a - IV piętro

Biuro prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika i komórek organizacyjnych Urzędu.>


URZĄD MIASTA KALISZA - Villa Calisia, Al. Wolności 4Kancelaria Rady Miasta - I piętro
tel. +48 62 7654349

Wydział wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.Wydział Geodezji i Kartografii - wieloosobowe stanowisko pracy ds. GIS

tel. +48 62 5049721


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Kościuszki 1aWydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - I piętro
tel. +48 62 7654448

Referat ds. mieszkaniowych - tel. +48 62 7654477

Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.Wydział Edukacji - I piętro
tel. +48 62 5049759

Wydział zapewnia kształcenie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - BOI
tel. +48 62 5049788

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz prowadzi obsługę techniczną Miejskiego Rzecznika Konsumentów.Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji - IV piętro
tel. +48 62 7654422

Wydział koordynuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów wraz z ich uzbrojeniem dla potrzeb inwestycji budowlanych na terenie miasta, planuje inwestycje miejskie finansowane z budżetu oraz z udziałem środków pozabudżetowych, opracowuje analizy i oceny realizacji tych inwestycji, realizuje inwestycje dla których nie ustalono odrębnego inwestora.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - IV piętro
tel. +48 62 7654436,

Wydział realizuje zadania z zakresu: ochrony ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w zakresie powszechnego obowiązku obrony, bezpieczeństwa, a także ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.Urząd Stanu Cywilnego - BOI
tel.+ 48 62 5049 -782, -783

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane ze zdarzeniami stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.Biuro Świadczeń Rodzinnych - parter
tel. +48 62 7654429, -493, -491,
     + 48 62 5049 -752, -754

Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.Miejski Rzecznik Konsumentów - parter>tel. +48 627654323

Miejski Rzecznik Konsumentów realizuje zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentówWydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki - III piętro
tel. +48 62 5049700, +48 62 5049701

Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowymi, a także sprawy organizacji imprez masowych oraz prowadzi działania związane z kreowaniem i koordynacją współpracy zagranicznej Miasta.Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych - IV piętro
tel. +48 62 7654445

Komórka zajmuje się zabezpieczeniem prawidłowości udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i pełni funkcję doradczą w tym zakresie.Stanowisko pracy ds. bhp - parter
tel. + 48 62 5049750

Do zadań Komórki należy czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - IV piętro
tel. +48 627654437

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.Wydział Strategii i Rozwoju - III piętro
tel. +48 62 7654338

Referat - Biuro Rewitalizacji - Ratusz, ul. Główny Rynek 20, partertel. + 48 62 7654368

Wydział Strategii i Rozwoju prowadzi działania związane z programowaniem Strategii Rozwoju Miasta, pozyskiwaniem funduszy dla rozwoju miasta, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza.


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Poznańska 183-185


Biuro Cmentarza Komunalnego tel. +48 62 7671680

Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzem komunalnym.


URZĄD MIASTA KALISZA - ul. Warszawska 95

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt, tel. +48 62 7513525

Biuro Schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Data ostatniej aktualizacji: 31 października 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 661 334 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 19 luty 2018 o godz. 08:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl