Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Kontrole przedsiębiorców 


1. Ogólny schemat graficzny procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ośrodek szkolenia kierowców.


Pobierz Ogólny schemat graficzny procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz ośrodek szkolenia kierowców.Pobierz      informacje o ogłoszeniu

2. Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (SKP)

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. W świetle art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) w ramach wykonywanego nadzoru starosta:

1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

a) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,

b) prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,

c) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji;

2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;

3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,

b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.


Pobierz Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (SKP)Pobierz      informacje o ogłoszeniu

3. Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK)

W świetle art. 43 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U.2017, poz.978 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017r., poz. 1324 z późn. zm.), starosta prowadzi kontrolę działalności ośrodków szkolenia kierowców.

Zgodnie z art. 44 ust.1 ww. ustawy starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierowców:

1. co najmniej raz w roku - kontrola kompleksowa lub

2. jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują:

- analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w tym ośrodku - kontrola kompleksowa albo problemowa lub

- złożone na ośrodek skargi - kontrola problemowa i doraźna.

Zgodnie z art. 44 ust.2 ustawy o kierujących pojazdami, starosta kontroluje ośrodek szkolenia kierowców wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty:

1. co najmniej raz w roku - kontrola problemowa i doraźna, lub

2. jeżeli na nieprawidłowy przebieg szkolenia wskazują złożone na ośrodek skargi – kontrola problemowa i doraźna, lub

3. na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – kontrola problemowa i doraźna.

Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami, zakres przedmiotowy kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców obejmuje:

1. spełnianie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1,

2. zgodność prowadzonego kursu lub zajęć z:

a. przepisami określającymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia,

b. informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 1,

c. dokumentami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 6,

3. kwalifikacje osób prowadzących szkolenie.

Przygotowanie i przebieg kontroli odbywa się zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, ustawą o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców:


Pobierz Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK)Pobierz      informacje o ogłoszeniu

Ostatnia aktualizacja działu: Środa, 02 styczeń 2019r. przez: Matecki Maciej
Na podstawie:
Informację wytworzył: 

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 879 758 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 18 styczeń 2019 o godz. 04:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl