Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Rachunki bankowe Urzędu Miasta Kalisza  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Kalisza
w Santander BANK S.A. obowiązujące

od 1 stycznia 2023 r.

Opis rachunków bankowych55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty (nazwy świadczenia, nr decyzji podatkowej, itp.).


Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone :


- w indywidualnej decyzji podatkowej osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne),

- w informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego dla podatników niebędących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych rozliczających się w sposób przewidziany dla osób niebędących osobami fizycznymi (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych).

Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy

Podatki i opłaty: • podatek od nieruchomości,

 • podatek rolny,

 • podatek leśny,

 • łączne zobowiązanie pieniężne,

 • podatek od środków transportowych,

 • opłata targowa,

 • opłata skarbowa.22 1090 1128 0000 0001 5108 9175

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.


Obowiązują indywidualne nr rachunków bankowych określone w informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego.


Do czasu otrzymania od organu podatkowego informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego wpłat należy dokonywać na powyższy rachunek bankowy
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi77 1090 1128 0000 0001 5108 9155

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa, w tym:

 • opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,

 • opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa,

 • opłata za najem i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,

 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • opłata za udostępnienie danych osobowych,

 • opłata za Kartę Dużej Rodziny oraz jej duplikat.
3

37 1090 1128 0000 0001 5108 9196

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Opłaty za usługi świadczone na terenie cmentarza komunalnego07 1090 1128 0000 0001 5108 9154

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Dochody niepodatkowe Miasta, w tym:

 • opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Miasta,

 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 • opłata za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta,

 • opłata za najem i dzierżawę gruntów Miasta,

 • sprzedaż mienia,

 • opłata za niedotrzymanie terminu zabudowy,

 • opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne,

 • opłata za wykonanie wypisów i wyrysów,

 • opłata adiacencka i renta planistyczna,

 • opłaty komunikacyjne,

 • opłata za korzystanie z przystanków autobusowych,

 • opłata za sprzedaż alkoholu,

 • opłata za wydanie kart wędkarskich,

 • opłata za wydanie dzienników budowy,

 • opłaty eksploatacyjne i przyłączeniowe,

 • zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,

 • wpłaty w zakresie inicjatyw społecznych,

 • wpłaty ze sprzedaży drewna i innych składników majątkowych,

 • wpłaty kar umownych i odszkodowań oraz zwrot bonifikat,

 • wpłaty kar porządkowych nałożonych przez Urząd Miasta Kalisza,

 • opłaty kosztów zastępstwa procesowego,

 • zwrot kosztów za wpis hipoteki przymusowej,

 • kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państw członkowskich UE,

 • kara pieniężna za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP,

 • kara pieniężna za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP,

 • kara pieniężna za brak zwrotu zezwolenia , licencji wypisów,

 • opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu publicznego,

 • opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówkami,

 • opłaty za usuwanie i holowanie pojazdów,

 • opłaty za wydanie licencji na przewóz osób,

 • opłaty za emblematy taxi,

 • opłaty za wydanie prawa jazdy,

 • opłaty z tytułu wydanych zaświadczeń na prowadzenia przewozów na potrzeby własne,

 • opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika,

 • opłaty z tytułu wydanych licencji na przewóz towarów i usług,

 • opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na regularny przewóz osób.
64 1090 1128 0000 0001 5108 9195

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Wpłaty z tytułu mandatów
Straży Miejskiej Kalisza


06 1090 1128 0000 0001 5108 9172

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Wpłaty należności
objętych tytułami wykonawczymi
w ramach postępowania egzekucyjnego66 1090 1128 0000 0001 5108 9159

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Wpłaty z tytułu kaucji

39 1090 1128 0000 0001 5108 9160

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Wpłaty z tytułu wadium


76 1090 1128 0000 0001 5108 9173

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Informacja dla komorników • zwrot wypłaconego osobom uprawnionym funduszu alimentacyjnego

 • zwrot wypłaconej osobom uprawnionym zaliczki alimentacyjnej

(należność główna, ustawowe odsetki za opóźnienie, koszty upomnienia)71 1090 1128 0000 0001 5108 9166

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty. • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego

(należność główna, ustawowe odsetki

za opóźnienie, koszty upomnienia)62 1090 1128 0000 0001 5108 9231

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty. • zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

(należność główna, ustawowe odsetki

za opóźnienie, koszty upomnienia)


92 1090 1128 0000 0001 5108 9176

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.Wpłaty dochodów jednostek budżetowych Miasta Kalisza z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami80 1090 1128 0000 0001 5114 8853

UWAGA:

Należy podać dokładny opis dokonywanej wpłaty.

Jednostki budżetowe Miasta Kalisza winny oddzielnie dokonywać przelewów środków finansowych dotyczących:

- okresowo zrealizowanych dochodów,

- zwrotu niewykorzystanych wydatków,

- niewykorzystanych środków pozostających
na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.Informacja dla Urzędu SkarbowegoDochody budżetu Miasta Kalisza, w tym :

 • dotacje i subwencje,

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

 • podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,

 • podatek od spadków i darowizn,

 • dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,

 • zwroty niewykorzystanych środków na wydatki przekazywane przez jednostki budżetowe Miasta Kalisza,

 • nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych Miasta Kalisza,

 • dochody z tytułu niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych,

 • odsetki od wyżej wymienionych należności,

 • opłata za wydanie interpretacji indywidualnej .


pdf_ikonka Wykaz Rachunków bankowych w UM Kalisz 2023 - do pobrania PDF


Kod SWIFT dla przelewów transgranicznych: WBKPPLPP


Na wymienionych w powyższej tabeli rachunkach bankowych gromadzone są wpływy zarówno z tytułu należności głównej, jak i odsetek za zwłokę, w przypadku wpłat dokonywanych po terminie płatności, oraz kosztów upomnień.


W przypadku dokonania wpłaty należności, do której zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej po terminie jej płatności, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych nalicza podatnik, zgodnie z art. 53 §1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz.1540 z późn.zm.).


Odsetki za zwłokę nalicza się do dnia zapłaty podatku, włącznie z tym dniem, jak stanowi
§ 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2021 r., poz. 703).


Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej -
art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obecnie kwota ta wynosi: 3 x 2,90 zł = 8,70 zł.


Końcowa suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych -
art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.


Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 966 828 razy, aktualnie na stronie przebywa: 5 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 22 lipca 2024 o godz. 06:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl