Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Informacje dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011  

Zarządzenie Nr 345/2011

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 22 lipca 2011r.


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu utworzonego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności w 2011r.


Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277) w związku z § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu ( z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozwiązuje się Gminne Biuro Spisowe dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu utworzone do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r .

§ 2.


Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r. - Informacja


INFORMACJAW dniach od 1 lipca do 11 lipca br. przeprowadzany będzie spis kontrolny do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011.


Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.


Spis kontrolny będzie badaniem reprezentacyjnym. Jednostką losową w tej procedurze będzie mieszkanie (dokładniej adres mieszkania), wybrane losowo spośród 2744 tys., wcześniej uczestniczących w badaniu reprezentacyjnym. Oznacza to, że spisem kontrolnym zostaną objęte mieszkania, w których respondenci dokonali samopisu, mieszkania spisane bezpośrednio przez rachmistrzów spisowych lub telefonicznie przez ankieterów, jak i takie, w których spis nie został przeprowadzony ( z różnych powodów) w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.


Badanie realizowane będzie tylko i wyłącznie przez ankieterów statystycznych, którzy w drodze wywiadów telefonicznych przeprowadzą spis w wylosowanych mieszkaniach.


W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.


Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy 8-18.


800 800 800   - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych 22 44 44 777  - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora


Zgodnie z art. 9. ust. 1. ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. : osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.  Uprzejmie informujemy, że termin samospisu internetowego upłynął w dniu 16 czerwca 2011 r.
 1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 30 czerwca 2011r., według stanu na dzień 31 marca 2011r., godz. 2400
  Pracami spisowymi na terenie miasta Kalisza kieruje Prezydent Miasta Kalisza jako Gminny Komisarz Spisowy.
  Zgodnie z harmonogramem zadań Narodowego Spisu Powszechnego 2011 Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem Nr 513/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. utworzył Gminne Biuro Spisowe dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności w 2011r.

  Siedziba Gminnego Biura Spisowego w Kaliszu mieści się w Urzędzie Miejskim
  w Kaliszu, Główny Rynek 20 – Ratusz, parter, pokój nr 1. tel. 62 7654 300
  Biuro jest czynne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku,
  od 730 do 1530


  Od 1 kwietnia br. będzie dostępna infolinia NSP 2011:

  tel. +48 800 800800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych

  tel. +48 22 4444777 - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora

     http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm  - Ulotka w formacie PDF


  - wprowadził 31.03.2011r. Maciej Matecki


 2. Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  - wprowadził 06.12.2010r. Piotr Walczak


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 782 525 razy, aktualnie na stronie przebywa: 55 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 22 maja 2024 o godz. 04:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl