Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Konsultacje społeczne 


Archiwum z roku:
2016
Liczba: 6
2017
Liczba: 8
2018
Liczba: 6
2019
Liczba: 5
2020
Liczba: 3
2021
Liczba: 10
2022
Liczba: 6
2023
Liczba: 1
2024
Liczba: 1


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2018

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dot. realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego”
załączniki ZIP
2018-11-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Paweł Nowak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-11-02
Na stronie biuletynu od:   2018-11-02   do   2018-12-31
Na podstawie:   e-mail2.
Wyniki konsultacji dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Kalisza - osiedli i sołectw.
Pismo prezydenta PDF
Pismo prezydenta DOC
Pismo prezydenta XLS
2018-08-14
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marta Rogaczewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-08-14
Na stronie biuletynu od:   2018-08-14   do   2021-08-14
Na podstawie:   e-mail3.
Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany uchwały nr XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące nadania gminnej radzie seniorów statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów.

Zgodnie z art. 5c ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.944 ze zm.) gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje w zakresie, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub na adres wssm@um.kalisz.pl.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2018-08-02
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-08-02
Na stronie biuletynu od:   2018-08-02   do   2018-08-31
Na podstawie:   e-mail4.
Komunikat - Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje do ww. projektu w wersji elektronicznej na adres: wssm@um.kalisz.pl lub w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, ul.Kościuszki 1a, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018r. Uwagi i propozycje należy składać za pośrednictwem „Formularza do składania uwag w trakcie konsultacji społecznych”.

Załączniki do pobrania
1. Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2. Formularza do składania uwag w trakcie konsultacji społecznych


2018-07-31
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   p.o. Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-07-31
Na stronie biuletynu od:   2018-07-31   do   2018-09-14
Na podstawie:   e-mail5.
zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza informującego o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji
2018-04-12
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Małgorzata Mikołajczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-12
Na stronie biuletynu od:   2018-04-12   do   2018-05-09
Na podstawie:   e-mail6.


Informacja podsumowująca z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 252 /2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji
2018-04-11
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-11
Na stronie biuletynu od:   2018-04-11   do   2018-06-30
Na podstawie:   WSR.BR.062.09.01.2018


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,00611 sekundy    Zużyto pamięci: 79,41kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 681 546 razy, aktualnie na stronie przebywa: 6 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 kwietnia 2024 o godz. 08:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl