Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 <<  Inne ogłoszenia 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.„Wykonanie dokumentacji technicznej na dobudowę do mostu kolejowego nad rz. Prosną kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z dojazdami do ul. Wojciecha z Brudzewa i ul. Wypoczynkowej w Kaliszu”

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695030
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Agata Bartkowiak - Zastępca Kierownika Oddział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego    Data wytworzenia:   20-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   21-05-2024
Na stronie biuletynu od:   21-05-2024    do   21-06-2024
Na podstawie:   IR-III.746.6.2024.MP (IR-III.746.60.2023.10)


2.Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew – Poznań

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694975
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Małgorzata Krucka - Adamkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu podpis elektroniczny    Data wytworzenia:   13-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   14-05-2024
Na stronie biuletynu od:   15-05-2024    do   29-05-2024
Na podstawie:   DSK-V.7440.9.2023


3.Podanie do publicznej informacji obwieszczenia o wydaniu decyzji znak WGM.6833.0004.2024.AA z dnia 8 maja 2024 r. ustalającej odszkodowanie za działkę nr 101/1 przy ul. Romańskiej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694938
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Iwona Kasprzak Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem    Data wytworzenia:   13-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   13-05-2024
Na stronie biuletynu od:   13-05-2024    do   26-05-2024
Na podstawie:   WGM.6833.0004.2024.AA


4.Podanie do publicznej informacji obwieszczenia o wydaniu decyzji znak WGM.6833.0006.2024.AA z dnia 9 maja 2024 r. ustalającej odszkodowanie za działkę nr 305/1 przy ul. Romańskiej

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694935
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Prezydenta Miasta Kalisza Michal Pilas Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem    Data wytworzenia:   13-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   13-05-2024
Na stronie biuletynu od:   13-05-2024    do   26-05-2024
Na podstawie:   WGM.6833.0006.2024.AA


5.Na podstawie art.36 ust.7 w związku z art.37 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023r. poz.1587 z późn. zm.) oraz art.30, art.39 ust.1 pkt 1-5 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz.1094 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu:
1. projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym;
2. prognozy oddziaływania na środowisko. pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694890
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jacek Bogusławski   Data wytworzenia:   26-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   29-04-2024
Na stronie biuletynu od:   29-04-2024    do   20-05-2025
Na podstawie:   DSK-I.721.45.2023 (DSK-I.KW-00082/24)


6.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694868
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WSR - Monika Otrębska-Juszczak   Data wytworzenia:   26-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   26-04-2024
Na stronie biuletynu od:   26-04-2024    do   31-05-2025
Na podstawie:   WSR.BR.062.03.05.2024


7.OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 311) - zwanej dalej: ustawą, w związku z art.72 ust.6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam, że 22 kwietnia 2024 r. została wydana decyzja nr 16/2024 (znak: IR-III.7820.22.2024.MPB) o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy miasta Kalisz do km 281+485,00 w ramach zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica Województwa Wielkopolskiego”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694858
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   z up. Wojewody Wielkopolskiego Kierownik Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego - Łukasz Michalski   Data wytworzenia:   22-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   24-04-2024
Na stronie biuletynu od:   25-04-2024    do   06-05-2025
Na podstawie:   IR-III.7820.22.2024.MPB (IR-III.7820.35.2023.3)


8.Komunikatu dotyczącego informacji o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu w zakresie określonym w art. 5c ust 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym wraz z formularzem konsultacyjnym

Załączniki:
1. Formularz do składania uwag i propozycji pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806940
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   11-04-2024
Na stronie biuletynu od:   11-04-2024    do   06-05-2025
Na podstawie:   e-mail


9.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r., poz. 622 ze zm.) przedstawiamy wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców w Kaliszu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806938
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   09-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   09-04-2024
Na stronie biuletynu od:   09-04-2024    do   09-04-2025
Na podstawie:   e-mail


10.Obwieszczenia o wygaszeniu 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005
załącznik PDF - wykaz numerów rejestracyjnych


 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806824
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):      Data wytworzenia:   14-03-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-03-2024
Na stronie biuletynu od:   15-03-2024    do   10-06-2024
Na podstawie:   e-mail


11.Działania kominiarskie

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806207
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Ziombski   Data wytworzenia:   01-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-09-2023
Na stronie biuletynu od:   22-09-2023    do   22-09-2026
Na podstawie:   Znak: MZ/ 13 /2023r


12.- Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza,
- Opinia Komitetu Rewitalizacji MK z dnia 4.07.2023r.,
- Odpowiedź do Opinii Komitetu Rewitalizacji MK,
- Ocenę aktualności i stopnia realizacji GPR.


 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805811
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz.   Data wytworzenia:   04-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-09-2023
Na stronie biuletynu od:   04-09-2023    do   06-10-2026
Na podstawie:   WSR.BR.062.09.02.2023


13.raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805643
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   18-07-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-07-2023
Na stronie biuletynu od:   26-07-2023    do   26-07-2026
Na podstawie:   WSSM.8030.1.2.2023


14.Sprawozdania z realizacji w 2022r. „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ”.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805521
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   31-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-06-2023
Na stronie biuletynu od:   30-06-2023    do   30-06-2029
Na podstawie:   WSSM.526.7.2023


15.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności OSK za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805050
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Walczyńska   Data wytworzenia:   27-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-04-2023
Na stronie biuletynu od:   29-03-2023    do   29-03-2028
Na podstawie:   WSO-5440.6.4.2023.JM


16.Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej: wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet 2019-2021.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802964
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Tomasz Rogoziński   Data wytworzenia:   28-03-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-03-2022
Na stronie biuletynu od:   28-03-2022    do   28-03-2025
Na podstawie:   WSSM.8030.2.23.2022


17.Wyniki analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym Ośrodku Szkolenia Kierowców działającym na terenie miasta Kalisza za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802851
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Przemysław Mikurenda   Data wytworzenia:   07-03-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-03-2022
Na stronie biuletynu od:   09-03-2022    do   09-03-2025
Na podstawie:   WU.423.15.2022


18.LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801461
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Szukalska   Data wytworzenia:   27-07-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   28-07-2021
Na stronie biuletynu od:   28-07-2021    do   28-08-2024
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


19.Zawiadomienie o utworzeniu bazy danych BDOT5000

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r.
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)
Prezydent Miasta Kalisza informuje o utworzeniu na obszarze Miasta Kalisza bazy danych BDOT500.


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797571
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Michał Marczak   Data wytworzenia:   10-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   10-07-2029
Na podstawie:   WGK.0121.0030.2019

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Inne ogłoszenia

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 782 518 razy, aktualnie na stronie przebywa: 50 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 22 maja 2024 o godz. 03:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl