Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Uchwały Rady Miasta Kalisza stanowiące prawo miejscowe Uchwały wyszukujemy wpisując w odpowiednie pola edycyjne parametry uchwał: rok uchwalenia, numer sesji (cyfra arabska), numer uchwały, okres uchwalenia lub słowo kluczowe wynikające z nazwy uchwały.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie nazw i linków do wszystkich uchwał.

Rok: Nr sesji: Nr uchwały:

 Uchwała stanowi prawo miejscowe

Data uchwalenia od:
rok-miesiąc-dzień
do:
rok-miesiąc-dzień
Słowo kluczowe:

    Liczba uchwał spełniające zadane kryteria wyszukiwania: 5222 1. UCHWAŁA NR LXXIV/1080/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 2. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 3. UCHWAŁA NR LXXIV/1079/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 4. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 5. UCHWAŁA NR LXXIV/1078/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 6. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 7. UCHWAŁA NR LXXIV/1077/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 8. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 9. UCHWAŁA NR LXXIV/1076/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 10. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 11. UCHWAŁA NR LXXIV/1075/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 12. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 13. UCHWAŁA NR LXXIV/1074/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 14. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 15. UCHWAŁA NR LXXIV/1073/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 16. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 17. UCHWAŁA NR LXXIV/1072/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 18. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 19. UCHWAŁA NR LXXIV/1071/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 20. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 21. UCHWAŁA NR LXXIV/1070/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 22. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 23. UCHWAŁA NR LXXIV/1069/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
 24. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 25. UCHWAŁA NR LXXIV/1068/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 26. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 27. UCHWAŁA NR LXXIV/1067/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony..
 28. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 29. UCHWAŁA NR LXXIV/1066/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2024 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 30. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 31. UCHWAŁA NR LXXIV/1065/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 32. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 33. UCHWAŁA NR LXXIII/1064/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 34. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 35. UCHWAŁA NR LXXIII/1063/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza.
 36. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 37. UCHWAŁA NR LXXIII/1062/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
 38. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 39. UCHWAŁA NR LXXIII /1061/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 40. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 41. UCHWAŁA NR LXXIII/1060/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 42. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 43. UCHWAŁA NR LXXIII/1059/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 44. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 45. UCHWAŁA NR LXXIII/1058/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 46. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 47. UCHWAŁA NR LXXIII/1057/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza.
 48. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 49. UCHWAŁA NR LXXIII/1056/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 50. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 51. UCHWAŁA NR LXXIII/1055/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 52. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 53. UCHWAŁA NR LXXIII/1054/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 60 lat i więcej z terenu miasta Kalisza poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
 54. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 55. UCHWAŁA NR LXXIII/1053/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025”.
 56. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 57. UCHWAŁA NR LXXIII/1052/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 58. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 59. UCHWAŁA NR LXXIII/1051/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej - Piskorzewie"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 60. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 61. UCHWAŁA NR LXXIII/1050/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 62. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 63. UCHWAŁA NR LXXIII/1049/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2024-2027.
 64. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 65. UCHWAŁA NR LXXIII/1048/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 66. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 67. UCHWAŁA NR LXXII/1047/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 68. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 69. UCHWAŁA NR LXXII/1046/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
 70. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 71. UCHWAŁA NR LXXII/1045/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja" w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.
 72. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 73. UCHWAŁA NR LXXII/1044/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 74. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 75. UCHWAŁA NR LXXII/1043/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku p. [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] o wsparcie starań mieszkańców o prawidłowe oznakowanie 4 miejsc parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych przy ul. 3 Maja 11 w Kaliszu.
 76. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 77. UCHWAŁA NR LXXII/1042/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 78. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 79. UCHWAŁA NR LXXII/1041/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 80. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 81. UCHWAŁA NR LXXII/1040/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
 82. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 83. UCHWAŁA NR LXXII/1039/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 84. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 85. UCHWAŁA NR LXXII/1038/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 86. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 87. UCHWAŁA NR LXXII/1037/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych i opłat dodatkowych związanych z przewozem osób i bagażu publicznymi środkami transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 88. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 89. UCHWAŁA NR LXXII/1036/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 90. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 91. UCHWAŁA NR LXXII/1035/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 92. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 93. UCHWAŁA NR LXXII/1034/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
 94. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 95. UCHWAŁA NR LXXI/1033/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 96. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 97. UCHWAŁA NR LXXI/1032/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 98. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 99. UCHWAŁA NR LXXI/1031/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 101. UCHWAŁA NR LXXI/1030/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 103. UCHWAŁA NR LXXI/1029/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2024 rok.
 104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 105. UCHWAŁA NR LXXI/1028/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 107. UCHWAŁA NR LXXI/1027/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043.
 108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 109. UCHWAŁA NR LXXI/1026/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 111. UCHWAŁA NR LXXI/1025/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 113. UCHWAŁA NR LXXI/1024/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 115. UCHWAŁA NR LXXI/1023/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 117. UCHWAŁA NR LXXI/1022/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok..
 118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 119. UCHWAŁA NR LXXI/1021/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 121. UCHWAŁA NR LXXI/1020/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026..
 122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 123. UCHWAŁA NR LXXI/1019/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 125. UCHWAŁA NR LXXI/1018/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru, zakresu usług sąsiedzkich i sposobu ich rozliczania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 127. UCHWAŁA NR LXXI/1017/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 129. UCHWAŁA NR LXXI/1016/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kaliszu Rokiem Marii Dąbrowskiej..
 130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 131. UCHWAŁA NR LXXI/1015/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 133. UCHWAŁA NR LXXI/1014/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2024 r..
 134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 135. UCHWAŁA NR LXX/1013/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu..
 136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 137. UCHWAŁA NR LXX/1012/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 139. UCHWAŁA NR LXX/1011/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 141. UCHWAŁA NR LXX/1010/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 143. UCHWAŁA NR LXX/1009/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 145. UCHWAŁA NR LXX/1008/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 147. UCHWAŁA NR LXX/1007/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 149. UCHWAŁA NR LXX/1006/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 151. UCHWAŁA NR LXX/1005/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.
 152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 153. UCHWAŁA NR LXX/1004/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 155. UCHWAŁA NR LXX/1003/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIX/569/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 157. UCHWAŁA NR LXX/1002/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. uchylająca uchwałę Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 159. UCHWAŁA NR LXX/1001/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 161. UCHWAŁA NR LXX/1001/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 163. UCHWAŁA NR LXX/1000/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 165. UCHWAŁA NR LXX/999/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 167. UCHWAŁA NR LXX/998/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok".
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 169. UCHWAŁA NR LXX/997/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”..
 170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 171. UCHWAŁA NR LXX/996/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 173. UCHWAŁA NR LXX/995/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 175. UCHWAŁA NR LXX/994/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 177. UCHWAŁA NR LXIX/993/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 179. UCHWAŁA NR LXIX/992/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 181. UCHWAŁA NR LXIX/991/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Kalisza do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego.
 182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 183. UCHWAŁA NR LXIX/990/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 185. UCHWAŁA NR LXIX/989/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza.
 186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 187. UCHWAŁA NR LXIX/988/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu..
 188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 189. UCHWAŁA NR LXIX/987/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/839/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.
 190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 191. UCHWAŁA NR LXIX/986/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”..
 192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 193. UCHWAŁA NR LXIX/985/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 195. UCHWAŁA NR LXIX/984/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 197. UCHWAŁA NR LXIX/983/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 199. UCHWAŁA NR LXIX/982/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 201. UCHWAŁA NR LXIX/981/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 203. UCHWAŁA NR LXIX/980/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kalisza za pomocą karty płatniczej lub za pośrednictwem portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 205. UCHWAŁA NR LXIX/979/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia na 2024 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 207. UCHWAŁA NR LXIX/978/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2024 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 209. UCHWAŁA NR LXIX/977/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 211. UCHWAŁA NR LXIX/976/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. Na.
 212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 213. UCHWAŁA NR LXIX/975/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry..
 214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 215. UCHWAŁA NR LXIX/974/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza..
 216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 217. UCHWAŁA NR LXIX/973/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości..
 218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 219. UCHWAŁA NR LXIX/972/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024-2027 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego".
 220. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 221. UCHWAŁA NR LXIX/971/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2023-2027”.
 222. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 223. UCHWAŁA NR LXIX/970/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
 224. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 225. UCHWAŁA NR LXIX/969/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028v.
 226. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 227. UCHWAŁA NR LXIX/968/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 228. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 229. UCHWAŁA NR LXIX/967/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024.
 230. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 231. UCHWAŁA NR LXIX/966/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza..
 232. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 233. UCHWAŁA NR LXIX/965/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 234. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 235. UCHWAŁA NR LXIX/964/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska"..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 236. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 237. UCHWAŁA NR LXIX/963/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi publicznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 238. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 239. UCHWAŁA NR LXVIII/962/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu..
 240. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 241. UCHWAŁA NR LXVIII/961/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 242. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 243. UCHWAŁA NR LXVIII/960/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] przesłanego za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 244. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 245. UCHWAŁA NR LXVIII/959/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy placówki Akcelerator Kultury.
 246. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 247. UCHWAŁA NR LXVIII/958/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Majkowskiego Klubu Seniora.
 248. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 249. UCHWAŁA NR LXVIII/957/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 250. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 251. UCHWAŁA NR LXVIII/956/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 252. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 253. UCHWAŁA NR LXVIII/955/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 254. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 255. UCHWAŁA NR LXVIII/954/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 256. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 257. UCHWAŁA NR LXVIII/953/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Miasto Kalisz dla Gminy Szczytniki w formie nieodpłatnego przekazania środka trwałego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 258. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 259. UCHWAŁA NR LXVIII/952/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z miejskich toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 260. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 261. UCHWAŁA NR LXVIII/951/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen i stref cen obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 262. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 263. UCHWAŁA NR LXVIII/950/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 264. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 265. UCHWAŁA NR LXVIII/949/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 266. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 267. UCHWAŁA NR LXVIII/948/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 268. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 269. UCHWAŁA NR LXVIII/947/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 270. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 271. UCHWAŁA NR LXVIII/946/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym..
 272. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 273. UCHWAŁA NR LXVIII/945/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 274. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 275. UCHWAŁA NR LXVIII/944/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 276. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 277. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego NP-II.4131.1.417.2023.1 oraz UCHWAŁA NR LXVIII/943/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 278. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 279. UCHWAŁA NR LXVIII/942/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec” (PLAN PROCEDOWANY).
 280. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 281. UCHWAŁA NR LXVIII/941/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” (PLAN PROCEDOWANY).
 282. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 283. UCHWAŁA NR LXVIII/940/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa” (PLAN PROCEDOWANY).
 284. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 285. UCHWAŁA NR LXVIII/939/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
 286. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 287. UCHWAŁA NR LXVIII/938/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 288. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 289. UCHWAŁA NR LXVIII/937/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 290. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 291. UCHWAŁA NR LXVII/936/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 292. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 293. UCHWAŁA NR LXVII/935/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 294. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 295. UCHWAŁA NR LXVII/934/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 296. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 297. UCHWAŁA NR LXVI/933/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 298. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 299. UCHWAŁA NR LXVI/932/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 300. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 301. UCHWAŁA NR LXVI/931/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 302. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 303. UCHWAŁA NR LXVI/930/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu..
 304. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 305. UCHWAŁA NR LXVI/929/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 306. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 307. UCHWAŁA NR LXVI/928/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 308. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 309. UCHWAŁA NR LXVI/927/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 310. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 311. UCHWAŁA NR LXVI/926/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 312. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 313. UCHWAŁA NR LXVI/925/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza.
 314. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 315. UCHWAŁA NR LXVI/924/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok..
 316. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 317. UCHWAŁA NR LXVI/923/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania.
 318. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 319. UCHWAŁA NR LXVI/922/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 320. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 321. UCHWAŁA NR LXVI/921/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP.
 322. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 323. UCHWAŁA NR LXVI/920/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim.
 324. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 325. UCHWAŁA NR LXVI/919/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 326. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 327. UCHWAŁA NR LXVI/918/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 328. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 329. UCHWAŁA NR LXIV/917/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 330. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 331. UCHWAŁA NR LXIV/916/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej’’..
 332. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 333. UCHWAŁA NR LXIV/915/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 334. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 335. UCHWAŁA NR LXIV/914/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 336. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 337. UCHWAŁA NR LXIV/913/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 338. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 339. UCHWAŁA NR LXIV/912/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 340. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 341. UCHWAŁA NR LXIV/911/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu..
 342. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 343. UCHWAŁA NR LXIV/910/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 344. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 345. UCHWAŁA NR LXIV/909/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 346. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 347. UCHWAŁA NR LXIV/908/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 348. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 349. UCHWAŁA NR LXIII/907/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu..
 350. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 351. UCHWAŁA NR LXIII/906/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej.
 352. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 353. UCHWAŁA NR LXIII/905/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 354. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 355. UCHWAŁA NR LXIII/904/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 356. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 357. UCHWAŁA NR LXIII/903/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 358. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 359. UCHWAŁA NR LXIII/902/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 360. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 361. UCHWAŁA NR LXIII/901/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym..
 362. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 363. UCHWAŁA NR LXIII/900/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza.
 364. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 365. UCHWAŁA NR LXIII/899/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza.
 366. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 367. UCHWAŁA NR LXIII/898/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
 368. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 369. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/301/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 370. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 371. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/405/2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych...
 372. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 373. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/547/2021 Rady Miasta Kalisza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
 374. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 375. UCHWAŁA NR LXII/897/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
 376. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 377. UCHWAŁA NR LXII/896/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu..
 378. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 379. UCHWAŁA NR LXII/895/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 380. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 381. UCHWAŁA NR LXII/894/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 382. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 383. UCHWAŁA NR LXII/893/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 384. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 385. UCHWAŁA NR LXII/892/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 386. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 387. UCHWAŁA NR LXII/891/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 388. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 389. CHWAŁA NR LXII/890/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 390. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 391. UCHWAŁA NR LXII/889/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 392. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 393. UCHWAŁA NR LXII/888/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 394. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 395. UCHWAŁA NR LXII/887/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 396. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 397. UCHWAŁA NR LXII/886/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony..
 398. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 399. UCHWAŁA NR LXII/885/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Szlak Bursztynowy.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 400. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 401. UCHWAŁA NR LXII/884/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 402. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 403. UCHWAŁA NR LXII/883/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 404. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 405. UCHWAŁA NR LXII/882/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego..
 406. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 407. UCHWAŁA NR LXII/881/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 408. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 409. UCHWAŁA NR LXI/880/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 410. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 411. UCHWAŁA NR LXI/879/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 412. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 413. UCHWAŁA NR LXI/878/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 414. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 415. UCHWAŁA NR LXI/877/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 416. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 417. UCHWAŁA NR LXI/876/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 418. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 419. UCHWAŁA NR LXI/875/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 420. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 421. UCHWAŁA NR LXI/874/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 422. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 423. UCHWAŁA NR LXI/873/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 424. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 425. UCHWAŁA NR LXI/872/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 426. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 427. UCHWAŁA NR LXI/871/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 428. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 429. UCHWAŁA NR LXI/870/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.
 430. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 431. UCHWAŁA NR LXI/869/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie”..
 432. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 433. UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego.
 434. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 435. UCHWAŁA NR LXI/867/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu..
 436. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 437. UCHWAŁA NR LX/866/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 438. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 439. UCHWAŁA NR LX/865/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 440. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 441. UCHWAŁA NR LX/864/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu..
 442. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 443. UCHWAŁA NR LX/863/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 444. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 445. UCHWAŁA NR LX/862/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2023 rok.
 446. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 447. UCHWAŁA NR LX/861/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 448. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 449. UCHWAŁA NR LX/860/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 450. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 451. UCHWAŁA NR LX/859/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 452. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 453. UCHWAŁA NR LX/858/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 454. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 455. UCHWAŁA NR LX/857/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 456. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 457. UCHWAŁA NR LX/856/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza.
 458. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 459. UCHWAŁA NR LX/855/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 460. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 461. UCHWAŁA NR LX/854/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, obowiązującej w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 462. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 463. UCHWAŁA NR LX/852/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska.
 464. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 465. UCHWAŁA NR LX/851/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 466. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 467. UCHWAŁA NR LX/850/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Miasta Kalisza - Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 468. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 469. UCHWAŁA NR LX/849/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 470. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 471. UCHWAŁA NR LIX/848/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatówek a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 472. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 473. UCHWAŁA NR LIX/847/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 474. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 475. UCHWAŁA NR LIX/846/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia roku 2023 w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława..
 476. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 477. UCHWAŁA NR LIX/845/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 478. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 479. UCHWAŁA NR LIX/844/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
 480. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 481. UCHWAŁA NR LIX/843/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 482. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 483. UCHWAŁA NR LIX/842/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 484. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 485. UCHWAŁA NR LIX/841/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 486. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 487. UCHWAŁA NR LIX/840/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 488. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 489. UCHWAŁA NR LIX/839/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.
 490. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 491. UCHWAŁA NR LIX/838/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok..
 492. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 493. UCHWAŁA NR LIX/837/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 494. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 495. UCHWAŁA NR LIX/836/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”.
 496. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 497. UCHWAŁA NR LIX/835/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
 498. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 499. UCHWAŁA NR LIX/834/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego..
 500. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 501. UCHWAŁA NR LIX/833/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 502. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 503. UCHWAŁA NR LIX/832/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 504. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 505. UCHWAŁA NR LIX/831/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 506. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 507. UCHWAŁA NR LIX/830/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r..
 508. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 509. UCHWAŁA NR LVIII/829/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 510. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 511. UCHWAŁA NR LVIII/828/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 512. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 513. UCHWAŁA NR LVIII/827/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu Miasta Kalisza.
 514. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 515. UCHWAŁA NR LVIII/826/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza.
 516. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 517. UCHWAŁA NR LVIII/825/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza.
 518. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 519. UCHWAŁA NR LVIII/824/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.
 520. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 521. UCHWAŁA NR LVIII/823/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 522. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 523. UCHWAŁA NR LVIII/822/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza.
 524. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 525. UCHWAŁA NR LVIII/821/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 526. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 527. UCHWAŁA NR LVIII/820/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza.
 528. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 529. UCHWAŁA NR LVIII/819/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 530. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 531. UCHWAŁA NR LVIII/818/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 532. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 533. UCHWAŁA NR LVIII/817/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 534. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 535. UCHWAŁA NR LVIII/816/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 536. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 537. UCHWAŁA NR LVIII/815/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 538. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 539. UCHWAŁA NR LVIII/814/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 540. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 541. UCHWAŁA NR LVIII/813/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 542. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 543. UCHWAŁA NR LVIII/812/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 544. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 545. UCHWAŁA NR LVIII/811/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 546. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 547. UCHWAŁA NR LVIII/810/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 548. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 549. UCHWAŁA NR LVIII/809/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".
 550. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 551. UCHWAŁA NR LVIII/808/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 552. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 553. UCHWAŁA NR LVIII/807/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby..
 554. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 555. UCHWAŁA NR LVIII/806/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 556. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 557. Obwieszczenie ws ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI_604_2017.
 558. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 559. UCHWAŁA NR LVII/805/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 560. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 561. UCHWAŁA NR LVII/804/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 562. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 563. UCHWAŁA NR LVII/803/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 564. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 565. UCHWAŁA NR LVII/802/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/793/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 566. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 567. UCHWAŁA NR LVII/801/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych Miasta w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską spółce Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu.
 568. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 569. UCHWAŁA NR LVII/800/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 570. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 571. UCHWAŁA NR LVII/799/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku"..
 572. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 573. UCHWAŁA NR LVII/798/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 574. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 575. UCHWAŁA NR LVII/797/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 576. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 577. UCHWAŁA NR LVI/796/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
 578. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 579. UCHWAŁA NR LVI/795/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 580. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 581. UCHWAŁA NR LVI/794/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie nadania nazwy Bydgoska/Bydgoski obiektowi znajdującemu się na terenie miasta Kalisza.
 582. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 583. UCHWAŁA NR LVI/793/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 584. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 585. UCHWAŁA NR LVI/792/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 586. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 587. UCHWAŁA NR LVI/791/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 588. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 589. UCHWAŁA NR LVI/790/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 590. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 591. UCHWAŁA NR LVI/789/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 592. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 593. UCHWAŁA NR LVI/788/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030”..
 594. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 595. UCHWAŁA NR LVI/787/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 596. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 597. UCHWAŁA NR LVI/786/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 598. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 599. UCHWAŁA NR LVI/785/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 600. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 601. UCHWAŁA NR LVI/784/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice. (PLAN PROCEDOWANY).
 602. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 603. UCHWAŁA NR LVI/783/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej..
 604. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 605. UCHWAŁA NR LVI/782/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
 606. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 607. UCHWAŁA NR LVI/781/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony..
 608. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 609. UCHWAŁA NR LVI/780/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miasta Kalisza jednostek oświatowych Miasta Kalisza..
 610. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 611. UCHWAŁA NR LVI/779/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 612. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 613. UCHWAŁA NR LVI/778/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 614. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 615. UCHWAŁA NR LV/777/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 616. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 617. UCHWAŁA NR LV/776/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi państwa [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Kaliszu..
 618. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 619. UCHWAŁA NR LV/775/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie ustalenia kryteriów typowania nauczycieli szkół publicznych do uzupełnienia etatu w innej szkole bądź zwolnienia z pracy.
 620. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 621. UCHWAŁA NR LV/774/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 622. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 623. UCHWAŁA NR LV/773/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 624. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 625. UCHWAŁA NR LV/772/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 626. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 627. UCHWAŁA NR LV/771/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu..
 628. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 629. UCHWAŁA NR LV/770/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 630. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 631. UCHWAŁA NR LV/769/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 632. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 633. UCHWAŁA NR LV/768/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 634. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 635. UCHWAŁA NR LV/767/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 636. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 637. UCHWAŁA NR LV/766/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu..
 638. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 639. UCHWAŁA NR LV/765/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Kalisza ze spółki Giełda Kaliska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością..
 640. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 641. UCHWAŁA NR LV/764/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego
  Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Majkowska – Aleja Wojska Polskiego .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 642. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 643. UCHWAŁA NR LV/763/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 644. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 645. UCHWAŁA NR LV/762/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 646. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 647. UCHWAŁA NR LV/761/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 648. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 649. UCHWAŁA NR LV/760/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 650. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 651. UCHWAŁA NR LV/759/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 652. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 653. UCHWAŁA NR LV/758/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 654. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 655. UCHWAŁA NR LV/757/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 656. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 657. UCHWAŁA NR LV/756/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2022/2023.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 658. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 659. UCHWAŁA NR LV/755/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 660. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 661. UCHWAŁA NR LV/754/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok..
 662. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 663. UCHWAŁA NR LV/753/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 664. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 665. UCHWAŁA NR LIII/752/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 666. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 667. UCHWAŁA NR LIII/751/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
 668. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 669. UCHWAŁA NR LIII/750/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Kalisza i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 670. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 671. UCHWAŁA NR LIII/749/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi właścicieli i najemców lokali handlowo-usługowych przy ul. Młynarskiej 39 w Kaliszu na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu..
 672. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 673. UCHWAŁA NR LIII/748/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 674. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 675. UCHWAŁA NR LIII/747/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 676. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 677. UCHWAŁA NR LIII/746/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 678. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 679. UCHWAŁA NR LIII/745/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
 680. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 681. UCHWAŁA NR LIII/744/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 682. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 683. UCHWAŁA NR LIII/743/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 684. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 685. UCHWAŁA NR LIII/742/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 686. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 687. UCHWAŁA NR LIII/741/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok..
 688. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 689. UCHWAŁA NR LIII/740/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 690. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 691. UCHWAŁA NR LIII/739/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas oznaczony i czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 692. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 693. UCHWAŁA NR LIII/738/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę..
 694. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 695. UCHWAŁA NR LIII/737/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby..
 696. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 697. UCHWAŁA NR LIII/736/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza..
 698. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 699. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia.
 700. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 701. UCHWAŁA NR LII/735/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza..
 702. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 703. UCHWAŁA NR LII/734/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Koła Związku Zawodowego Oświata przy I Liceum Ogólnokształcącym na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. .
 704. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 705. UCHWAŁA NR LII/733/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie doprowadzenia do zgodności z obowiązującym polskim prawem terenu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej..
 706. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 707. UCHWAŁA NR LII/732/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza..
 708. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 709. UCHWAŁA NR LII/731/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. .
 710. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 711. UCHWAŁA NR LII/730/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. .
 712. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 713. UCHWAŁA NR LII/729/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza.
 714. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 715. UCHWAŁA NR LII/728/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 716. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 717. UCHWAŁA NR LII/727/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 718. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 719. UCHWAŁA NR LII/726/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 720. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 721. UCHWAŁA NR LII/725/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 .
 722. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 723. UCHWAŁA NR LII/724/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 724. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 725. UCHWAŁA NR LII/723/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 726. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 727. Rozstrzygnięcie nadzorcze WW Nr NP_II.4131.1.148.2022.1 oraz
  UCHWAŁA NR LII/722/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 728. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 729. UCHWAŁA NR LII/721/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 730. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 731. UCHWAŁA NR LII/720/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 732. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 733. UCHWAŁA NR LII/719/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 734. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 735. UCHWAŁA NR LII/718/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza. .
 736. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 737. UCHWAŁA NR LII/717/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 738. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 739. UCHWAŁA NR LII/716/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 740. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 741. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/168/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Asnyka.
 742. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 743. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/169/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Kaliniec.
 744. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 745. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IX/170/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec W .
 746. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 747. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/98/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Tyniec.
 748. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 749. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/99/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście I.
 750. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 751. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/100/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Śródmieście II.
 752. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 753. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/101/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Czaszki.
 754. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 755. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/102/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piskorzewie.
 756. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 757. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/103/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rogatka.
 758. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 759. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/104/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Ogrody .
 760. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 761. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/105/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Korczak.
 762. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 763. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/106/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Chmielnik.
 764. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 765. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/107/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobro.
 766. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 767. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/108/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Szczypiorno.
 768. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 769. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/109/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rypinek.
 770. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 771. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/110/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Zagorzynek.
 772. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 773. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/111/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Winiary.
 774. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 775. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/112/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Piwonice.
 776. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 777. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/113/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Majków.
 778. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 779. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/114/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Rajsków.
 780. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 781. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/143/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Dobrzec P.
 782. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 783. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/179/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Widok.
 784. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 785. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/180/2007 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie nadania statutu Osiedlu Serbinów..
 786. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 787. UCHWAŁA NR LI/715/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu na detalicznych targowiskach miejskich.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 788. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 789. UCHWAŁA NR LI/714/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Stowarzyszenia Multi.Art na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 790. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 791. UCHWAŁA NR LI/713/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 792. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 793. UCHWAŁA NR LI/712/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 794. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 795. UCHWAŁA NR LI/711/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu..
 796. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 797. UCHWAŁA NR LI/710/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Koła Związku Zawodowego Oświata w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu..
 798. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 799. UCHWAŁA NR LI/709/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 800. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 801. UCHWAŁA NR LI/708/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 802. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 803. UCHWAŁA NR LI/707/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 804. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 805. UCHWAŁA NR LI/706/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 806. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 807. UCHWAŁA NR LI/705/2022 RADY MIASTA KALISZ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Kalisza na lata 2022 – 2026” .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 808. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 809. UCHWAŁA NR LI/704/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja".
 810. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 811. UCHWAŁA NR LI/703/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Kalisza - miasta na prawach powiatu na lata 2021 - 2030” .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 812. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 813. UCHWAŁA NR LI/702/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2022 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 814. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 815. UCHWAŁA NR LI/701/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 816. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 817. UCHWAŁA NR LI/700/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024.
 818. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 819. UCHWAŁA NR LI/699/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 820. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 821. UCHWAŁA NR LI/698/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza.
 822. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 823. UCHWAŁA NR LI/697/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
 824. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 825. UCHWAŁA NR LI/696/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej..
 826. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 827. UCHWAŁA NR L/695/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. .
 828. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 829. UCHWAŁA NR L/694/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. .
 830. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 831. UCHWAŁA NR L/693/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu miasta Kalisza. .
 832. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 833. UCHWAŁA NR L/692/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] oraz pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza. .
 834. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 835. UCHWAŁA NR L/691/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 836. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 837. UCHWAŁA NR L/690/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 838. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 839. UCHWAŁA NR L/689/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 840. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 841. UCHWAŁA NR L/688/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 842. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 843. UCHWAŁA NR L/687/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie realizacji Programu „Kalisz dla Młodych”..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 844. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 845. UCHWAŁA NR XLIX/686/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego..
 846. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 847. UCHWAŁA NR XLIX/685/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu. .
 848. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 849. UCHWAŁA NR XLIX/684/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. .
 850. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 851. UCHWAŁA NR XLIX/683/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 852. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 853. UCHWAŁA NR XLIX/682/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza..
 854. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 855. UCHWAŁA NR XLIX/681/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 856. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 857. UCHWAŁA NR XLIX/680/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 .
 858. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 859. UCHWAŁA NR XLIX/679/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 860. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 861. UCHWAŁA NR XLIX/678/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 862. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 863. UCHWAŁA NR XLIX/677/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony. .
 864. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 865. UCHWAŁA NR XLIX/676/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2023 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 866. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 867. UCHWAŁA NR XLIX/675/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Chełmskiej 18..
 868. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 869. UCHWAŁA NR XLIX/674/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 870. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 871. UCHWAŁA NR XLIX/673/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 872. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 873. UCHWAŁA NR XLIX/672/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa" .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 874. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 875. UCHWAŁA NR XLIX/671/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 876. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 877. UCHWAŁA NR XLIX/670/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023..
 878. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 879. UCHWAŁA NR XLIX/669/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego..
 880. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 881. UCHWAŁA NR XLVIII/668/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2022 rok.
 882. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 883. UCHWAŁA NR XLVIII/667/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 884. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 885. UCHWAŁA NR XLVIII/666/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w Kaliszu. .
 886. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 887. UCHWAŁA NR XLVIII/665/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza. .
 888. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 889. UCHWAŁA NR XLVIII/664/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 890. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 891. UCHWAŁA NR XLVIII/663/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
 892. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 893. Uchwała Nr 3/124/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 r. oraz
  UCHWAŁA NR XLVIII/662/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021..
 894. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 895. UCHWAŁA NR XLVIII/661/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 896. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 897. UCHWAŁA NR XLVIII/660/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 898. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 899. UCHWAŁA NR XLVIII/659/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Kalisza..
 900. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 901. UCHWAŁA NR XLVIII/658/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
 902. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 903. UCHWAŁA NR XLVIII/657/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.
 904. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 905. UCHWAŁA NR XLVIII/656/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok..
 906. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 907. UCHWAŁA NR XLVIII/655/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 908. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 909. UCHWAŁA NR XLVIII/654/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Kalisza na lata 2022 -2024. .
 910. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 911. UCHWAŁA NR XLVIII/653/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022-2023” .
 912. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 913. UCHWAŁA NR XLVIII/652/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. .
 914. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 915. UCHWAŁA NR XLVIII/651/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 916. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 917. UCHWAŁA NR XLVIII/650/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2022 r. .
 918. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 919. UCHWAŁA NR XLVII/649/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 920. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 921. UCHWAŁA NR XLVII/648/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 922. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 923. UCHWAŁA NR XLVI/647/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia Statutu Kaliskiego..
 924. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 925. UCHWAŁA NR XLVI/646/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. .
 926. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 927. UCHWAŁA NR XLVI/645/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 928. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 929. UCHWAŁA NR XLVI/644/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 930. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 931. UCHWAŁA NR XLVI/643/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 932. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 933. UCHWAŁA NR XLVI/642/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 934. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 935. UCHWAŁA NR XLVI/641/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 936. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 937. UCHWAŁA NR XLVI/640/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej. .
 938. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 939. UCHWAŁA NR XLVI/639/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 940. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 941. UCHWAŁA NR XLVI/638/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 942. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 943. UCHWAŁA NR XLVI/637/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 944. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 945. UCHWAŁA NR XLVI/636/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 946. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 947. UCHWAŁA NR XLVI/635/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 948. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 949. UCHWAŁA NR XLVI/634/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. .
 950. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 951. UCHWAŁA NR XLVI/633/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska" .
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 952. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 953. UCHWAŁA NR XLVI/632/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 954. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 955. UCHWAŁA NR XLVI/631/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów.
 956. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 957. UCHWAŁA NR XLVI/630/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" .
 958. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 959. UCHWAŁA NR XLVI/629/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
 960. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 961. UCHWAŁA NR XLVI/628/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024. .
 962. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 963. UCHWAŁA NR XLVI/627/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 964. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 965. UCHWAŁA NR XLV/626/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. .
 966. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 967. UCHWAŁA NR XLV/625/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 968. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 969. UCHWAŁA NR XLV/624/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 970. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 971. UCHWAŁA NR XLV/623/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 972. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 973. UCHWAŁA NR XLV/622/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 974. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 975. UCHWAŁA NR XLV/621/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 976. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 977. UCHWAŁA NR XLV/620/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 978. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 979. UCHWAŁA NR XLV/619/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 980. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 981. UCHWAŁA NR XLV/618/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 982. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 983. UCHWAŁA NR XLV/617/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. .
 984. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 985. UCHWAŁA NR XLV/616/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 986. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 987. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. .
 988. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 989. UCHWAŁA NR XLV/615/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnickiej. .
 990. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 991. UCHWAŁA NR XLIV/614/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 21 października 2021 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
 992. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 993. UCHWAŁA NR XLIII/613/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 994. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 995. UCHWAŁA NR XLIII/612/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 996. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 997. UCHWAŁA NR XLIII/611/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 998. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 999. UCHWAŁA NR XLIII/610/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 1000. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1001. UCHWAŁA NR XLIII/609/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1002. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1003. UCHWAŁA NR XLIII/608/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1004. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1005. UCHWAŁA NR XLIII/607/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1006. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1007. UCHWAŁA NR XLIII/606/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1008. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1009. UCHWAŁA NR XLIII/605/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1010. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1011. UCHWAŁA NR XLIII/604/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1012. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1013. UCHWAŁA NR XLIII/603/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1014. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1015. UCHWAŁA NR XLIII/602/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1016. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1017. UCHWAŁA NR XLIII/601/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
 1018. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1019. UCHWAŁA NR XLIII/600/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1020. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1021. UCHWAŁA NR XLI/599/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 1022. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1023. UCHWAŁA NR XLI/598/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza..
 1024. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1025. UCHWAŁA NR XLI/597/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 .
 1026. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1027. UCHWAŁA NR XLI/596/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1028. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1029. UCHWAŁA NR XL/595/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1030. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1031. UCHWAŁA NR XL/595/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.
 1032. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1033. UCHWAŁA NR XL/594/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1034. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1035. UCHWAŁA NR XL/593/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Kalisz Bezpieczny dla Pieszych i Rowerzystów w przedmiocie wprowadzenia zmian na ulicach Zamkowej i Śródmiejskiej..
 1036. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1037. UCHWAŁA NR XL/592/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1038. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1039. UCHWAŁA NR XL/591/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 1040. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1041. UCHWAŁA NR XL/590/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty będące własnością Miasta Kalisza, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym..
 1042. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1043. UCHWAŁA NR XL/589/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1044. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1045. UCHWAŁA NR XL/588/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1046. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1047. UCHWAŁA NR XL/587/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1048. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1049. UCHWAŁA NR XL/586/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja"..
 1050. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1051. UCHWAŁA NR XL/584/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 1052. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1053. UCHWAŁA NR XL/585/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia danych przestrzennych na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..
 1054. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1055. UCHWAŁA NR XL/583/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1056. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1057. UCHWAŁA NR XL/582/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia.
 1058. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1059. UCHWAŁA NR XL/581/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Kaliszu, w roku szkolnym 2021/2022..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1060. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1061. UCHWAŁA NR XL/580/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza..
 1062. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1063. UCHWAŁA NR XL/579/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok..
 1064. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1065. UCHWAŁA NR XL/578/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza wotum zaufania..
 1066. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1067. UCHWAŁA NR XXXIX/577/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1068. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1069. UCHWAŁA NR XXXIX/576/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/543/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1070. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1071. UCHWAŁA NR XXXIX/575/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/394/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu..
 1072. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1073. UCHWAŁA NR XXXIX/574/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1074. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1075. UCHWAŁA NR XXXIX/573/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1076. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1077. UCHWAŁA NR XXXIX/572/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1078. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1079. UCHWAŁA NR XXXIX/571/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 1080. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1081. UCHWAŁA NR XXXIX/570/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1082. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1083. UCHWAŁA NR XXXIX/569/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1084. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1085. UCHWAŁA NR XXXIX/568/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1086. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1087. UCHWAŁA NR XXXIX/567/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1088. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1089. UCHWAŁA NR XXXIX/566/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego..
 1090. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1091. Wyrok WSA Sygn. akt SA_Po 588_21 oraz UCHWAŁA NR XXXIX/565/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej".
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1092. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1093. UCHWAŁA NR XXXIX/564/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza..
 1094. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1095. UCHWAŁA NR XXXVIII/563/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1096. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1097. UCHWAŁA NR XXXVIII/562/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1098. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1099. UCHWAŁA NR XXXVIII/561/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 1100. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1101. UCHWAŁA NR XXXVIII/560/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1102. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1103. UCHWAŁA NR XXXVIII/559/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1104. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1105. UCHWAŁA NR XXXVIII/558/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. W SPRAWIE SPROSTOWANIA UCHWAŁY NR XXXIV/502/2020 RADY MIASTA KALISZA Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020..
 1106. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1107. UCHWAŁA NR XXXVIII/557/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1108. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1109. UCHWAŁA NR XXXVIII/556/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1110. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1111. UCHWAŁA NR XXXVII/555/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kaliszu..
 1112. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1113. UCHWAŁA NR XXXVII/554/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 1114. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1115. UCHWAŁA NR XXXVII/553/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.
 1116. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1117. UCHWAŁA NR XXXVII/552/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1118. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1119. UCHWAŁA NR XXXVII/551/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1120. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1121. UCHWAŁA NR XXXVII/550/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
 1122. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1123. Uchwała Nr 11_638_2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r (06 maja 2021 r.), UCHWAŁA NR XXXVII/549/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1124. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1125. Uchwała Nr 11_637_2021 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 21.04.2021 r. (06 maja 2021 r.), UCHWAŁA NR XXXVII/548/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1126. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1127. Rozstrzygnięcie Nadzorcze WW Nr KN_I.4131.1.246.2021.8 z dnia 30.04.2021 r, (06 maja 2021 r.) UCHWAŁA NR XXXVII/547/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1128. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1129. UCHWAŁA NR XXXVII/546/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2021 rok..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1130. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1131. UCHWAŁA NR XXXVII/545/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków..
 1132. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1133. UCHWAŁA NR XXXVII/544/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..
 1134. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1135. UCHWAŁA NR XXXVII/543/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1136. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1137. UCHWAŁA NR XXXVII/542/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2022 rok.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1138. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1139. UCHWAŁA NR XXXVII/541/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 1140. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1141. UCHWAŁA NR XXXVII/540/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 z siedzibą w Kaliszu..
 1142. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1143. UCHWAŁA NR XXXVII/539/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.
 1144. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1145. UCHWAŁA NR XXXVI/538/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1146. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1147. UCHWAŁA NR XXXVI/537/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji "POLANSKI - Foundation" w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna w Kaliszu.
 1148. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1149. UCHWAŁA NR XXXVI/536/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II stopnia..
 1150. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1151. UCHWAŁA NR XXXVI/535/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1152. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1153. UCHWAŁA NR XXXVI/534/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XXXIV/502/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020..
 1154. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1155. UCHWAŁA NR XXXVI/533/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1156. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1157. UCHWAŁA NR XXXVI/532/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1158. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1159. UCHWAŁA NR XXXVI/531/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o..
 1160. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1161. UCHWAŁA NR XXXVI/530/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o..
 1162. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1163. Rozstrzygnięcie Nadzorcze KN-I.4131.1.189.2021.8 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ORAZ UCHWAŁA NR XXXVI/529/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1164. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1165. UCHWAŁA NR XXXVI/528/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 1166. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1167. Rozstrzygnięcie Nadzorcze KN-I.4131.1.188.2021.8 z dnia 1 kwietnia 2021 r. ORAZ UCHWAŁA NR XXXVI/527/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów - Kaliski Rower Miejski.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1168. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1169. UCHWAŁA NR XXXVI/526/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony..
 1170. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1171. UCHWAŁA NR XXXVI/525/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury..
 1172. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1173. UCHWAŁA NR XXXV/524/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 1174. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1175. UCHWAŁA NR XXXV/523/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu..
 1176. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1177. UCHWAŁA NR XXXV/522/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza..
 1178. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1179. UCHWAŁA NR XXXV/521/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kalisza w 2021 roku i zwrotu części tej opłaty.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1180. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1181. UCHWAŁA NR XXXV/520/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2021 rok.
 1182. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1183. UCHWAŁA NR XXXV/519/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na Prezydenta Miasta Kalisza..
 1184. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1185. UCHWAŁA NR XXXV/518/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1186. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1187. UCHWAŁA NR XXXV/517/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1188. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1189. Rozstrzygnięcie Nadzorcze WW Nr KN_I.4131.1.103.2021.8 z dnia 1.03.2021 r. oraz UCHWAŁA NR XXXV/516/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania z Dworca Autobusowego przez przewoźników publicznego transportu zbiorowego..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1190. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1191. UCHWAŁA NR XXXV/515/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska - Aleja Wojska Polskiego.
  załącznik do uchwały w formacie geotif .
 1192. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1193. UCHWAŁA NR XXXV/514/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu..
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1194. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1195. UCHWAŁA NR XXXIV/513/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza.
 1196. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1197. UCHWAŁA NR XXXIV/512/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
 1198. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1199. UCHWAŁA NR XXXIV/511/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] na komendanta Straży Miejskiej Kalisza..
 1200. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1201. UCHWAŁA NR XXXIV/510/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku pani [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta] w przedmiocie wprowadzenia zmian w aktualnym projekcie zagospodarowania Głównego Rynku.
 1202. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1203. UCHWAŁA NR XXXIV/509/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza - Aktualizacja".
 1204. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1205. UCHWAŁA NR XXXIV/508/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy dla ronda oraz drogi na terenie miasta Kalisza.
  [Uchwała stanowiąca prawo miejscowe]
 1206. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1207. UCHWAŁA NR XXXIV/507/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1208. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1209. UCHWAŁA NR XXXIV/506/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
 1210. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1211. UCHWAŁA NR XXXIV/505/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 – 2039.
 1212. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1213. UCHWAŁA NR XXXIV/504/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 1214. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1215. UCHWAŁA NR XXXIV/503/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 1216. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1217. UCHWAŁA NR XXXIV/502/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020..
 1218. Pobierz uchwałęPobierzinformacje o uchwale

 1219. UCHWAŁA NR XXXIV/501/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji